Fråga facket Fråga facket

För ett socialt Europa

Rapport För ett socialt Europa är en rapport från Socialdemokraternas och LOs arbetsgrupp för en strategi för införande av ett socialt protokoll i EUs fördrag.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Socialt protokoll i EUs fördrag

Rapporten handlar om hur Europeiska unionens sociala dimension kan stärkas genom införandet av ett socialt protokoll i EUs fördrag. Arbetsgruppen föreslår ett förhållningssätt för arbetarrörelsen vid fördragsändringar inom EU-samarbetet.

Den sociala dimensionen inom EU har en alltför svag ställning. Problemområden identifieras:

 • Obalansen mellan skyddet för grundläggande fackliga fri- och rättigheter (och kollektivavtalens ställning) och den fria rörligheten,
 • Slagsidan mot marknadsskapande på bekostnad av sociala hänsyn samt risken för social dumpning
 • Krispolitikens destruktiva verkan på socialt skydd och arbetsmarknadens funktionssätt (inklusive arbetsrätt och kollektivavtal).

För ett socialt Europa finns även på engelska med titeln For a Social Europe.

Arbetsgruppens förslag

Arbetsgruppen vill genom denna rapport betona det övergripande målet med ett EU som i större utsträckning än i dag lever upp till att vara en social union, där både tillväxt och jämlikhet främjas. Arbetsgruppen föreslår att Socialdemokraternas partistyrelse och LOs styrelse antar följande grundsyn vad avser metoder och strategier för att åstadkomma en förändrad balans mellan EUs sociala och ekonomiska dimensioner:

 • Att vid full fördragsförändring ställa ett tydligt krav på införandet av ett socialt protokoll. Socialdemokraterna bör alltså ställa krav på ett protokoll redan vid förhandlingarna i det europeiska konventet och den efterföljande regeringskonferensen, samt i Riksdagen villkora en fördragsförändring med ett socialt protokoll.
 • Att vid partiell fördragsändring (förenklat ändringsförfarande), med en mycket begränsad förändring av fördragen, som enbart syftar till att möjliggöra för euroländerna att hantera en akut eller framtida kris inte ställa villkor på införandet av ett socialt protokoll. Däremot bör övriga partiella förändringar prövas från fall till fall beroende på omfattningen av den partiella reformen samt graden av "koppling" till de frågor som ett socialt protokoll avser lösa. Om ändringen är tillräckligt omfattande bör dock Socialdemokraterna villkora ratificeringen på samma sätt som vid en full fördragsförändring.
 • Att vid ratificering av anslutningsfördrag för nya medlemmar till EU inte villkora med införandet av ett socialt protokoll. För de fall där förslag om att samtidigt genomföra ytterligare ändringar i fördragen förekommer bör dock frågan om socialt protokoll lyftas till diskussion.
 • Att ta initiativ i Europeiska rådet till ett beslut om rättsliga garantier för grundläggande fackliga fri och rättigheter samt att bestämmelser i beslutet ska ingå i ett (socialt) protokoll som fogas till fördraget vid nästa revision.
 • Att i fråga om europeisk integration tydligt verka för att den inre marknadens gränser förtydligas samtidigt som de gemensamma sociala ambitionerna lyfts fram. Svenska politiska partier måste tillsammans med arbetsmarknadens parter finna en gemensam strategi för att värna ett nationellt handlingsutrymme inom ramen för unionsrättens förpliktelser.
 • Att inte medverka till att krispolitiken i Europa medför menliga effekter på socialt skydd, socialförsäkringssystem, arbetsrättsliga standarder eller fackliga rättigheter.
 • Att inleda en diskussion om att fastställa vad som är minsta acceptabla nivåer för socialt skydd inom EU. Mot bakgrund av medlemsstaternas olikhet i termer av levnadsstandard och typ av välfärdsmodell bör det finnas ett utrymme för flexibilitet. Medlemsstaterna ska kunna införa striktare och för arbetstagarna mer förmånliga regler nationellt. Syftet bör vara att undvika konkurrens mellan medlemsstater med hjälp av låga sociala ambitioner.
 • Att vid utfrågningarna av kandidaten till EU-kommissionsordförande och kandidaterna till kommissionsledamöter ställa krav på att dessa verkar för ett socialt protokoll.
 • Att intensifiera arbetet med att skapa strategiskt nödvändiga allianser med aktörer i andra medlemsstater i syfte att förverkliga ett mer socialt EU samt ett socialt protokoll.

Rapporten För ett socialt Europa (pdf)